Hoạt động ngoại khóa của lớp Apple tại Việt Mỹ Montessori tháng 7 năm 2017