Ngày hội Tuyển sinh – Nhận sinh trắc vân tay miễn phí cho bé 6 tháng – 5 tuổi