Hoạt động giác quan

Giúp bé phân loại và đánh giá sự kích thích mà trẻ nhận được thông qua các giác quan về màu sắc, khối hình học, khay vị giác, ...